Integritetspolicy för Enskede Bilexpress

Den svenska personuppgiftslagen ersätts den 25 maj 2018 av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter. I vår integritetspolicy nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

De personuppgifter vi hämtar in om dig lagras inte längre än nödvändigt och är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster. Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

→ Så använder vi Cookies
→ Så hanterar vi personuppgifter

Cookie policy

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Vad cookies gör är att komma ihåg dina inställningar, exempelvis användarnamn, språk, eller varor du lagt i en varukorg som sedan finns kvar under en viss tid. Syftet med cookies är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

I en cookie är det möjligt att se/följa en användares beteende och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök på vår webbplats. Du kan läsa mer om de olika typerna av cookies som vi använder på webbplatsen i de andra flikarna på denna sidan.

Statistik från cookies kan inte kopplas ihop med en person och vi sparar ingen personlig information via cookies.

Hur du kontrollera dina cookies
Besök www.allaboutcookies.org eller www.minacookies.se för att få reda på vilka cookies som har placerats på din enhet och hur du kan hantera och ta bort dem.
Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. Vid en rensning måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Våra script

Följande script används på vår webbplats:

Google Analytics
Google Analytics använder cookies för att samla in information om besök på webbplatsen. Den insamlade informationen kan användas för att utvärdera och analysera statistik om besökarna på webbplatsen samt visa särskilt innehåll för vissa besökare.

Hantering av personuppgifter

När du använder våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss ger du oss samtidigt tillgång till information om dig själv. Den här informationen gäller för dina personuppgifter som samlas in när du interagerar med Enskede Bilexpress AB. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person (exempelvis namn, registreringsnummer, e-mail, fotografi, ip-adress, personnummer, telefonnummer, ljudupptagning och diarienummer). Dina personuppgifter används både för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du begär och för att vi ska fortsätta att utveckla våra produkter för att tillgodose dina behov och önskemål.

Öppenhet
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig.

 • Vi använder enbart dina personuppgifter för de ändamål och de syften som anges i denna information. Nedan anger vi också hur vi samlar in personuppgifter om dig.
 • Vi ser regelbundet över denna informationstext och uppdaterar den om vi skulle förändra vårt sätt att hantera dina personuppgifter.

Integritet
Utgångspunkten för vår användning av dina personuppgifter är alltid din personliga integritet.

 • Vi använder bara de personuppgifter vi behöver för att fullfölja de syften som anges i denna information. Bara de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter får tillgång till dem.
 • Vi använder bara personuppgifter som är aktuella och relevanta.
 • Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Allmän information
Allmän information samlas in för att identifiera dig som kund, potentiell kund eller dig som på annat sätt nyttjar våra tjänster.  Detta för att underlätta din tillgång till våra tjänster, för att vi ska kunna kommunicera med dig eller för att vissa transaktioner ska kunna utföras.

Avtalsinformation
Vi samlar också in information som är nödvändig för att vi ska kunna ingå och administrera ett avtal med dig direkt eller ett avtal som du omfattas av.

Övrig Information
I syfte att tillhandahålla relevant information samt anpassad support och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du valt, samlar vi även in:

Vi hämtar data om dig från olika källor beroende på vilka av våra produkter och tjänster du nyttjar. Dessa källor är:

 • Direkt från dig
  När du gör en bokningsförfrågan eller beställning.
 • Användande av tjänster på websidor och information på sociala medier
  Vi använder oss av cookies för att förstå hur du använder vår webbplats och för att ge dig en optimal upplevelse. För mer information läs vår policy om cookies.
 • Register hållna av myndigheter eller externa parter
  Vi kan verifiera information om dig från offentliga register

Nedan följer en lista på hur vi använder dina personuppgifter, allt för att erbjuda dig bättre service.

 • Försäljning och administration av avtal
  Vi behöver personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Hantering av vårt kundförhållande
  Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, för att kommunicera med dig och skicka information om våra tjänster.
 • Tjänster tillhandahållna av våra samarbetspartners
  Vi använder personuppgifter för att möjliggöra erbjudande om tjänster från våra samarbetspartners.
 • Utveckling
  Vi använder personuppgifter vid utveckling av vår affärsverksamhet och våra produkter, marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.
 • Marknadsföring
  Vi inhämtar och analyserar personuppgifter, som exempelvis ditt användande av webbaserade tjänster, i syfte att ge dig relevanta erbjudanden om våra produkter och tjänster.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Beroende på syfte och ändamål av information, kommer dina personuppgifter bli behandlade baserat på någon av följande lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att sluta eller för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är en part eller omfattas av.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Enskede Bilexpress AB eller annan tredjeparts berättigade intresse, till exempel för att förebygga bedrägerier eller för marknadsföringsändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, till exempel i form av att upprätta och bevara räkenskapsmaterial enligt bokföringslagen.

Vi värnar om din integritet och en god informationshantering av dina personuppgifter. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna information och för att leverera våra tjänster till dig. Lagringstiden för dina personuppgifter är beroende av styrande lagar, bokföringskrav och andra faktorer. Personuppgifter som inte behövs raderas eller görs anonyma.
Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med gällande regelverk för sekretess och datasäkerhet. De av våra leverantörer och samarbetspartners som fungerar som personuppgiftsbiträden måste följa våra instruktioner gällande sekretess och säkerhet rörande dina personuppgifter.

När det finns laglig grund för det, kan vi i vissa fall dela personuppgifter med andra. Leverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är reglerade via personuppgiftsbiträdesavtal. I avtalen med dessa samarbetspartners begränsas syftena för hur personuppgifter kan användas och lämnas ut, och vi kräver att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Utöver dessa, beroende på aktuell produkt eller tjänst och informationens art, kan dina personuppgifter delas med:

 • Myndigheter – Vi kan vara skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter, om det krävs enligt lag eller för att uppfylla ett avtal.
 • Fristående leverantörer av tjänster och produkter – Bolag som vi samarbetar med för att administrera åtaganden och rättigheter enligt avtal, såsom till exempel företag som vi anlitar för marknadsföring.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter behandlas inom Europeiska unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och att våra IT-system finns inom EU/EES. Vi kan dock i vissa fall överföra personuppgifter till parter i andra länder för de syften som anges ovan. Till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet för den aktuella behandlingen och vi säkerställer att överföringen av uppgifterna sker på ett lagligt och säkert sätt.

Vi vill vara öppna med hur vi bearbetar dina personuppgifter och vi ser till att de är korrekt uppdaterade. Du har rätt att begära ett kostnadsfritt utdrag per kalenderår av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst.

Du kan be oss att korrigera eller ta bort de av dina personuppgifter som du anser de är felaktiga. Du kan också be oss att radera dina personuppgifter i de fall det inte finns någon rättslig grund för vidare bearbetning. Viss information kan vara undantagen från rätt till tillgång, rättelse, radering i enlighet med gällande lagar. På din begäran kan en kopia av dina personuppgifter också sändas till ett annat angivet företag.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta kundtjänst. Vår tillsynsmyndighet inom området integritet är Datainspektionen. Du har rätt att framföra klagomål till dem, men vi ser gärna att du vänder dig till oss först.

Enskede Bilexpress AB
Organisationsnummer: 556082-8385
Fågelviksvägen 9D
145 53 Norsborg
info@enskedebilexpress.se

Integritetspolicy